До Христина Иванова Костова

 
СЪОБЩЕНИЕ
 
 
ДО
 
ХРИСТИНА ИВАНОВА КОСТОВА
 
Ж.К. „СВОБОДА“ БЛ. 8
 
РАЙОН „НАДЕЖДА“
 
ГР. СОФИЯ
 
 

Относно: обявяване на заповед за премахване на застрашен от самосрутване строеж
 


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОСТОВА,
 
 
Във връзка с постъпилия в Община Мездра сигнал за самосрутващ се навес, намиращ се в с. Ребърково, урегулиран поземлен имот XII-255, квартал 26 по устройствения план, собственост на Христина Иванова Костова, бе извършена проверка по реда на чл. 195 от Закона за устройство на територията и съставен констативен протокол № 34/02.10.2017 г. Установено е, че паянтовият навес в имота, на общата граница със съседния от запад УПИ XIII-256, вследствие на атмосферните условия, амортизация и неподдържане, е станал негоден за използване и е застрашен от самосрутване. Постройката не може да се поправи и заздрави, поради неподходящото си местоположение (върху регулационната линия между имотите) и паянтовата конструкция, и следва да се премахне. 
 
На основание чл. 195, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е издадена заповед № 856/22.11.2017 г. за доброволно премахване на постройката до 20.12.2017 г.
 
При неизпълнение на заповедта в указания срок може да Ви бъде наложена глоба от 1000 до 10000 лв., съгласно чл. 232, ал. 6 от Закона за устройство на територията.
 
Като собственик на навеса, имате възможност да се запознаете със заповедтав сградата на Община Мездра, стая 107, както и да я обжалватев 14-дневен срок от публикуването на това съобщение, чрез Община Мездра, пред Административен съд – Враца.
 
Жалбите и протестите пред съда не спират изпълнението й (чл. 215, ал.1, т. 9 от ЗУТ). 
 


С уважение,
 
 
     /п/
 
ИНЖ. ГЕНАДИ СЪБКОВ
 
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА
 
 
 
дк