____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление за ПУП - ПРЗ за ПИ №016080, местност

О Б Я В Л Е Н И Е

 

                     Община Мездра, област Враца на основание чл.130 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 495 от 01.11.2010 год. е одобрен проект за

Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ №016080, местност „Под село” в землището на с. Брусен.

Проекта се намира в Община Мездра  на ул.. “Христо Ботев” N 27  етаж 1, стая 106 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

         На основание чл.215 от ЗУТ заповедта може

да се обжалва в 14  дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез Община Мездра -  Дирекция “ТСУ и ОбС” до  Врачански Административен съд.

https://www.livechatalternative.com/