____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление за изготвен ПУП за разширяване на концесионна площ на кариера

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Мездра, Област Враца, на основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава че е изработен проект за ПУП за разширяване на концесионна площ на кариера за скално – облицовъчни материали на „Дионисомарбле

България” ЕООД обхващащ ПИ №226083, 226033, 250009, 244011, 226084, 226085, 020030, 244010, 020017, 020015, 243031, 226026, 226039, 226035 в местност „Хъртовете” в землището на cheap cialis с. Върбешница, община Мездра.

         Проектът се намира в Община Мездра, ул. „Хр. Ботев” №27, стая 106 и може да се прегледа от заинтересуваните.

         Искания, възражения и предложения по проекта се правят в 30 дневен срок от получаване на обявлението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.

https://www.livechatalternative.com/