____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

О Б Щ И Н А        Г Р А Д           М Е З Д Р А

 

                                О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

 

 

                   Продажба  чрез  публичен търг с явно наддаване на три   общински недвижими  имоти в землището на с. Елисейна ,представляващи незастроени имоти в  края на регулацията на селото . Търгът ще се проведе на  16.11. 2010 г. от 10.30 часа в Община Мездра , гр.Мездра ,ул. Хр.Ботев  № 27 , стоя № 202 .  Втора дата – 23 .11 . 2010 г  в същия час и място .

          Изискващите се документи за участие в търга се внасят в           срок   до  деня , предхождащ провеждането на търга , до        15.00 часа .  

             Тръжна документация  и допълнителна

информация            за  търга се получава в стая № 104-А  на  общината , тел. / 0910 /  9- 21-16, вътр. 112.

 

 

 

                          КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :  ………………….

 

                                                                       /  Ив. Аспарухов  /

 

https://www.livechatalternative.com/