____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот, земеделска земя в землището на с.Старо село

 

 

О Б  Я  В  А  Община Мездра обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот, земеделска земя в землището на с.Старо село, общ.Мездра поземлен имот № 125176, в м.„Зяк”, с НТП – изоставена нива,  Х категория, от 471,906 дка, актуван с АЧОС № 1305 от 29.05.2012г.
 
Началната тръжна цена е в размер на 8,500лв. за година.
 
Депозитът за участие е в размер на 850лв.
 
Цената на тръжните книжа е в размер на 20.00лв.
 
Изискванията към кандидатите :
 
1.Предложената цена за закупуване на имота не може да бъде по-ниска от определената начална тръжна цена;
 
2. Кандидатът не трябва да има задължения към Община Мездра и към държавата.;
 
Срокът за отдаване под наем на имота е 5 (пет) стопански години и започва да тече от стопанската 2017-2018г.
 
Търгът ще се проведе на 31.01.2018г. от 13:30 часа в Община Мездра, стая № 205 на ІІ етаж. Втора дата – 06.02.2018  година в същия час и място.
 
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
 
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910 – 9-21-16 (вътр.156), мобилен – 0889 46 52 90.
 
 
 

 

КМЕТ:
 
(инж. Г.Събков)
https://www.livechatalternative.com/