____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Публикуване на Проект за Годишна програма за управление и разпореждане с общ. собственост за 2011 г.

Проект

Г О Д И Ш Н А П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ -

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗА 2011 г.
І. Продажба

№ Имот АОС № Описание
1. Сграда- бивш дом за деца и земя – с. Кален 579/2005 Общ.обслужване,туризъм
2. УПИ II ,пл.№53,кв.5 – с. Кален 959/2009 Общ.обслужване,туризъм
3. Училищна сграда и земя – с. Г.Кремена 433/2004 Общ. обслужване, търговия, общ. Хранене, туризъм
4. Училищна сграда и земя – с. Очин дол 588/2005 Общ.обслужване,туризъм
5. Училищна сграда и земя – с. Цаконица 714/2007 Общ.обслужване,туризъм
6. Училищна сграда и земя – с.Осл. Криводол

440/2004 Общ.обслужване,туризъм
7. Стопанска сграда в с. Лик 814/08 Общ.обслужване,производство
8. Стопански сгради в с. Осл. Криводол 836,837,838,839 Общ.обслужване,производство
9. Училищна сграда и земя – с. Крапец 713/2007 КОО,производство,търговия
10. Училищна сграда и земя – с. Игнатица 572/05 Общ.обслужване,туризъм
11. УПИ V-ти ,кв.17 по плана на с. Брусен с площ от 640 кв.м 623/06 Жилищно строителство
12. УПИ VI-ти ,кв.17 по плана на с. Брусен с площ от 640 кв.м 624/06 Жилищно строителство
13. УПИ VII-ти ,кв.17 по плана на с. Брусен с площ от 940 кв.м 625/06 Жилищно строителство
14. УПИ I-ви ,кв.1по плана на с. Брусен с площ от 870 кв.м 867/09 Жилищно строителство
15. УПИ I I -ри ,кв.1по плана на с. Брусен с площ от 820 кв.м 868/09 Жилищно строителство
16. УПИ I I I -ти ,кв.1по плана на с. Брусен с площ от 800 кв.м 869/09 Жилищно строителство
17. УПИ IV-ти ,кв.1по плана на с. Брусен с площ от 740 кв.м 870/09 Жилищно строителство
18. УПИ V-ти ,кв.1по плана на с. Брусен с площ от 790 кв.м 871/09 Жилищно строителство
19. УПИ VI-ти ,кв.1по плана на с. Брусен с площ от 845 кв.м 872/09 Жилищно строителство
20. УПИ VII-ми ,кв.1по плана на с. Брусен с площ от 750 кв.м 873/09 Жилищно строителство
21. УПИ VIII-ми ,кв.1по плана на с. Брусен с площ от 745 кв.м 875/09 Жилищно строителство
22. УПИ IХ-ти ,кв.1по плана на с. Брусен с площ от 940 кв.м 876/09 Жилищно строителство
23. УПИ Х-ти ,кв.1по плана на с. Брусен с площ от 885 кв.м 877/09 Жилищно строителство
24. УПИ ХI-ти ,кв.1по плана на с. Брусен с площ от 760 кв.м 879/09 Жилищно строителство
25. УПИ ХII-ти ,кв.1по плана на с. Брусен с площ от 830 кв.м 880/09 Жилищно строителство
26. УПИ ХIII-ти ,кв.1по плана на с. Брусен с площ от 750 кв.м 882/09 Жилищно строителство
27. УПИ ХIV-ти ,кв.1по плана на с. Брусен с площ от 835 кв.м 883/09 Жилищно строителство
28. УПИ ХV-ти ,кв.1по плана на с. Брусен с площ от 770 кв.м 884/09 Жилищно строителство
29. УПИ I-ви ,кв.6по плана на с. Върбешница с площ от 1600 кв.м 933/09 Жилищно строителство
30. Гр. Мездра ,УПИ V ,пл.№1300,кв.80,земя и сграда –бившо общежитие 966/10 Общ. Обслужване,жилищно строителство
31. УПИ VI-ти ,кв.3 по плана на с. Брусен с площ от 850 кв.м 999/10 Жилищно строителство
32. Бивш магазин за трикотаж ,галантерия и парфюмерия , разположен на втори етаж над кино “ Роял ”, гр. Мездра , кв.64 , пл. “ България “ 146/01 Общ. обслужване, търговия, общ. Хранене, туризъм
33. Мездра,УПИV,пл.№1300,кв.80,земя и сграда –бившо общежитие 966/10 Общ.обслужване
34. Мездра,кв.Лещака ,кв.120 ,парцел I- 410 кв.м 62/1999 Жилищно строителство
35. Мездра,ул.Принчовец ,кв.120 ,парцел IV- 470 кв.м 142/01 Жилищно строителство
36. Мездра, ,кв.120 , ул.Принчовец парцел III – 355 кв.м 143/01 Жилищно строителство
37. Мездра,кв.Лещака ,кв.120 ,парцел V-425кв.м 284/03г. Жилищно строителство
38. Мездра,кв.Лещака ,кв.120 ,парцел – I I 405кв.м 285/03 Жилищно строителство
39. Мездра, ХVIII,кв.121- 1370 кв.м 723/07 Жилищно строителство

40. с.Дърманци,кв.16,парц. ХVI – 650 кв.м 197/03 Жилищно строителство
41. с. Люти брод,УПИ ХХ,кв.34-1020кв.м 469/04 Жилищно строителство
42. с. Люти брод,УПИ ХХI,кв.34-950кв.м 470/04 Жилищно строителство
43. с. Люти брод,УПИ ХХII,кв.34-820кв.м 471/04 Жилищно строителство
44. с. Люти брод,УПИ ХХIII,кв.34-870кв.м 474/04 Жилищно строителство
45. с. Люти брод,УПИ ХХIV,кв.34-760кв.м 475/04 Жилищно строителство
46. с. Люти брод,УПИ ХIII,кв.44-570кв.м 630/06 Жилищно строителство
47. с. Люти брод,УПИ ХVII,кв.44-1260кв.м 640/06 Жилищно строителство
48. с.Моравица,кв.21,парцел II-740 кв.м 849/08 Жилищно строителство
49. с.Моравица,кв.21,парцел I -900 кв.м 850/08 Жилищно строителство
50. с.Моравица,кв.49,парцел I -660 кв.м 851/08 Жилищно строителство
51. с.Моравица,кв.49,парцел II -760 кв.м 852/08 Жилищно строителство
52. с.Моравица,кв.49,парцел III -620 кв.м 853/08 Жилищно строителство
53. с.Моравица,кв.43,парцел I -1160 кв.м 854/08 Жилищно строителство
54. с.Моравица,кв.43,парцел II -990 кв.м 855/08 Жилищно строителство
55. с.Моравица,кв.43,парцел III -990 кв.м 856/08 Жилищно строителство
56. с.Моравица,кв.1,парцел I -820 кв.м 774/08 Жилищно строителство
57. с.Моравица,кв.1,парцел II -760 кв.м 775/08 Жилищно строителство
58. с.Моравица,кв.1,парцел I I I-700кв.м 776/08 Жилищно строителство
59. с.Моравица,кв.1,парцел IV -730 кв.м 779/08 Жилищно строителство
60. с.Моравица,кв.1,парцел ХII-930 кв.м 782/08 Жилищно строителство
61. с.Моравица,кв.1,парцел ХI I I-920кв.м 783/08 Жилищно строителство
62. с.Моравица,кв.43,парцел ХIV -990 кв.м 857/08 Жилищно строителство
63. с.Моравица,кв.43,парцел ХV -1035 кв.м 858/08 Жилищно строителство
64. с.Моравица,кв.43,парцел ХVI -1030 кв.м 859/08 Жилищно строителство
65. с.Моравица,кв.21,парцел ХV -760 кв.м 23/99 Жилищно строителство
66. с.Моравица,кв.21,парцел ХVI -720 кв.м 22/99 Жилищно строителство
67. с.Моравица,кв.22,парцел I -750 кв.м 860/08 Жилищно строителство
68. с.Моравица,кв.22,парцел I I -880 кв.м 32/99 Жилищно строителство
69. с.Моравица,кв.21,парцел ХIV -850 кв.м 861/08 Жилищно строителство
70. с.Моравица,кв.22,парцел ХV -710 кв.м 862/08 Жилищно строителство

71. с. Кален,парцел VIII,пл.№50-2900 кв.м 584/05 Общ. обслужване, туризъм

72. с. Старо село, парцел ХIII,кв.29 – 470 кв.м 949/09 Жилищно строителство
73. с. Царевец, кв.24парцел VIII-1115 кв.м 463/05 Жилищно строителство

74. с. Царевец, кв.24парцел Х-950 кв.м 465/05 Жилищно строителство

75. с. Царевец, кв.24парцел ХI- 920 кв.м 466/05 Жилищно строителство
76. с. Царевец, кв.24парцел ХII- 830 кв.м 467/05 Жилищно строителство
77. с. Царевец, кв.33,парцел ХI- 1240 кв.м
947/09 Жилищно строителство
78. с. Царевец, кв.33,парцел Х- 1170 кв.м 948/09
Жилищно строителство

79. с.Цаконица,УПИ I,кв.12 – 1545 кв.м 955/09 Жилищно строителство

80. с.Цаконица,УПИ I I,,кв.12 – 1975 кв.м 954/09 Жилищно строителство

81. с.Цаконица,УПИ IV,кв.12 – 2170 кв.м 957/09 Жилищно строителство

82. с.Цаконица,УПИ VI,кв.10 – 750 кв.м 958/09 Жилищно строителство

83. с. Зверино,парцел VIII,кв.22 – 620 кв.м 885/08 Жилищно строителство
84. с. Зверино,парцел IХ,кв.22 – 495 кв.м 886/08 Жилищно строителство
85. с. Зверино,парцел ХII,кв.92 – 900 кв.м 960/09 Жилищно строителство
86. с. Зверино,парцел IХ ,кв.92 – 560 кв.м 962/09 Жилищно строителство

ІІ. Отстъпване право на строеж

№ Имот Площ (кв.м.) Описание
1. 10 броя Гаражи в кв.101- В, Мездра 180 Група гаражи
2. 17 броя гаражи на два етажа в кв.101-Б, Мездра 306 Група гаражи
3. 3 гаражи в кв.3,ул.Ст.Стамболов,гр.Мездра 63 За допълване на група гаражи
4. 10 броя Гаражи в кв.101- В, Мездра, част от УПИ VII 180 Група гаражи
5. 3 броя гаражи в кв.76, гр. Мездра 54 За допълване на група гаражи
6. Обект за общ.обслужване в с.Зверино,пл.№ 554, кв.73
2 по 15 КОО

За ликвидиране на съсобственост – съгласно подадени заявления от съсобствениците и решение на Общински съвет – Мездра .

Общински имоти извън посочените в Програмата , включително земеделска земя и дървесина могат да се включват за разпореждане през текущата година при съответно решение на Общински съвет – Мездра.

ІІІ. Под наем

№ Описание на имотите
1. Терени, съгласно одобрена схема от гл.архитект
2. Сградата на Снек –бар- Мездра , ул. Хр. Ботев № 27
3. Свободни помещения в сгради –публична и частна общинска собственост в Мездра и общината. Свободни кабинети в Общинска поликлиника-Мездра

4. Общински жилища – съгласно наредбата.
5. Зем.земи – съгласно наредбата.

ІV. Покупки
За разширяване на Гробищен парк – Мездра :
1. Изкупуване на частен имот № 003041,м.”Дупен камък „ –землището на гр.Мездра – 4,40 дка за 4 400 лв.
2. Изкупуване на частен имот № 003050,м.” Гробището „ –землището на гр.Мездра – 6 дка за 6 000 лв.

Очаквани приходи от разпоредителни сделки – 500 000 лева.
Очаквани приходи от наем на : общински обекти и жилища – 16 000 лв. месечно

Кмет на Община Мездра :
/ Ив. Аспарухов /
 

https://www.livechatalternative.com/