____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери от ОПФ в землището на с. Старо село

Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти № 000220, № 000059, № 000207 и № 000149 пасища, мери от ОПФ за предоставяне на индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2017-2018 година в землището на с.Старо село, Община Мездра.
 
-         Началната тръжна цена е в размер на 10,00 лв./ декар за година;
 
-         Депозитът за участие е в размер на 10.00 лв. на имот;
 
-         Цената на тръжните книжа е в размер на 20,00 лв.
 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
 
 
-  Годишната наемна вноска не може да бъде по-ниска от определената начална тръжна цена;
 
-  Кандидатът не трябва да променя начина на трайно ползване на имота;
 
-  Кандидатът трябва да е собственик на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;
 
-  Кандидатът се задължава да поддържа пасищата, мерите и ливадите в добро екологично състояние и да ги почиства от храсти и друга растителност;
 

Търгът ще се проведе на 07.02.2018г. от 10:00 часа в Община Мездра. Втора дата -14.02.2018 г. в същия час и място.
 
Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
 
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация  Мездра или на телефон 0910 – 9-21-16 (вътр.156), мобилен – 0889465290.

https://www.livechatalternative.com/