____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

               О Б Щ И Н А        Г Р А Д           М Е З Д Р А

 

 

                                О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

 

 

               Продажба  чрез  публичен търг с явно наддаване на   общински недвижими имоти  земеделска земя  в  землището на   с. Царевец и с. Старо село , както следва : 1.    имот №  080075 от 0,295 дка  в м. „ Ливаде „ ,землището на с.   Царевец;  2.имот № 000195  от  6,246 дка в м. „ Ливаде „,землището на с. Старо село .

Депозитите  се внасят   в касата на общината- стая № 212  в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа.

            Търгът ще се проведе на  08.02.  2011 г. от 10.30 часа в Община Мездра , гр.Мездра ,ул. Хр.Ботев  № 27 , стоя № 202 .  Втора дата – 15.02. 2011 г  в същия час и място .

          Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок   до   деня предхождащ

провеждането на търга , до 15.00 часа.           Тръжна документация  и допълнителна информация            за  търга се получава в стая № 104-А  на  общината , тел. / 0910 /  9- 21-16, вътр. 112.

 

 

 

                          КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :  ………………….

 

                                                                       /  Ив. Аспарухов  /

РС

 

https://www.livechatalternative.com/