__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Приключи атестацията на читалищата в Община Мездра

1

Атестация на читалищата в Община Мездра бе извършена в периода 24.01-30.01.2018г. Дейността на културните институции през 2017г. оцени 7-членна комисия с председател г-жа Елена Нанова, директор на Дирекция „Социални и хуманитарни дейности“ и членове: Светла Дамяновска, гл.експерт „Култура и художествена галерия“, Жанета Маринова – ст.експерт „Спорт, младежки дейности работа с деца“, Благовеса Ганова-Иванова- ст.експерт „Социални дейности и проекти“, Слави Легярски –ст.експерт „Човешки ресурси“, Елисавета Тодорова – зам.-председател на синдикална организация и кметовете на 21 бр. населени места, в които има читалища.

Оценката бе извършена на база образование, наличие на допълнителна квалификация на секретарите, познаване на нормативната уредба, качеството на библиотечното и информационно обслужване, любителско-художествено творчество, организирани празненства, концерти чествания. Беше събрана и информация за етнографски и други сбирки, целящи съхраняване и разпространение на знания за родния край. Беше разгледана съвместната дейност на читалищата с други институции, работата им по проекти, материалната и техническата база, организационното състояние и проявената управленческата инициатива при стопанисване на читалищна собственост и набиране на средства.

На база проявената активност и постигнатите резултати от дейността на читалищата през 2017 г., всяко културно средище ще получи различно финансиране за 2018г.
 
2
 
3
 
4
 
5