____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - До Анета Веселинова Димитрова

гр.Мездра                                                                           До
общ.Мездра                                                                                   Анета Веселинова Димитрова
обл.Враца                                                                           ЖК „ Овча купел”, бл.512, вх. Б, ап.15
гр.София
                                                                                                         

47/27.09.2010год                                                       
изх.N                 дата            
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

              На основание чл. 128, ал.3 от Закона за устройство на територията Ви, съобщаваме, че е изработен проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план (ЧИ ПУП) на гр.Мездра, общ.Мездра, одобрен със Заповед №

111/20.02.1989год.  в обхват План за регулация (ПР)

за Урегулирани поземлени имоти УПИ ХV,пл.№ 1398, УПИ ІХ,пл.№ 1392, УПИ Х,пл.№ 1393, УПИ ХІ,пл.№ 1394, УПИ ХІІ,пл.№ 1395, УПИ ХІІІ,пл.№ 1396 и УПИ ХІV,пл.№ 1397 в кв. 67
На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията в едномесечен срок от получаване на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до общинска администрация Мездра.

https://www.livechatalternative.com/