____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

съобщение за одобрен ПУП-ПП за подземна тръбна мрежа за оптична свързаност

Община Мездра, област Враца съобщава, че с Решение №507 от Протокол №42/23.12.2010 год. на Общински съвет – Мездра е одобрен Парцеларен план за „Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на територията на Община Мездра (от разклонителна муфа на пътя Мездра – Рашково до базова станция в с. Зверино) в следния обхват:

1.      В землището на с. Игнатица: ПИ №001445 -

път ІV клас, №001446-урбанизирана територия на с. Игнатица, №001578 и №001580 – полски пътища, публична общинска собственост, №107100, 110100, 111100 и 112100, местност „ПЕЛИН”-залесени горски територии.

2.      В землището на с. Зверино: ПИ №015200-води и водни площи, №015104 и 038800 – горски територии.

Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра стая 106. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30 -дневен срок от съобщението заинтересуваните

лица могат да направят писмени възражения по проектите по при условията и реда на АПК.

https://www.livechatalternative.com/