__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

Съобщение във връзка с категоризацията на туристически обекти

Община Мездра напомня, че всички лица (физически и юридически), стопанисващи туристически обекти на територията на общината са длъжни през настоящата 2018 година да подадат Заявление за категоризиране на туристическия обект /подновяване на категорията/ в Центъра за информация и административни услуги, намиращ се в сградата на Общинска администрация. Това се налага във връзка с §5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма (изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г.) и важи и за лицата, които имат издадено през 2011 година удостоверение за определена категория на обекта по стария Закон.

Лицата, които все още не са сторили това и нямат подновена категория за стопанисвания от тях туристически обект, незабавно трябва да подадат заявление, тъй като подлежат на санкция от контролните органи (Комисия за защита на потребителите и ОЕККТО).