__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

Повече лица ще имат възможност да се възползват от услугата „Осигуряване на топъл обяд”

_DSC7101

Девет допълнителни целеви групи вече ще имат възможност да се хранят с топъл обяд в социалната трапезария, помещаваща се в Общинския център за социални услуги и дейности. Сред тях са лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, (ДВ, бр. 49 от 2008 и майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД). Потребители на услугата вече могат да бъдат и: лица и семействата, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, по чл. 10а от ЗСПД; лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат ниски доходи и получават месечна добавка за социална интеграция по ЗИХУ; лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д ЗСПД. Към допълнителните целеви групи спадат и: лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД); лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение и лица и семейства, настанени в приюти и центрове за временно настаняване.

Прясно приготвената храна се предоставя по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Основни целеви групи за предоставяне на топъл обяд са: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“; семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си. Потребители на услугата са и скитащи и бездомни деца и лица, и лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от

Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Заявления-декларации по Операция „Осигуряване на топъл обяд“ ще се приемат в сградата на Социалния комплекс стая 113.