____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление на КПИИ за обект бензиностанция в УПИ VII кв. 101г от плана на гр. Мездра

До

„Димитрина Маринова Петкова

Ул.“Иван Вазов“№18,ет.1

Район Средец

Гр.София


                                                                                                                                                           
О Б Я В Л Е Н И Е

Община Мездра, област Враца на основание чл.149, ал.1 и чл.150 от ЗУТ, Ви уведомява, че е издадена Заповед №65/ 29.01.2018г. за одобряване на ЧИПУП – ПРЗ за промяна предназначението на УПИ IІІ ,пл.№1844, кв. 101г по плана на гр.Мездра и издадено разрешение за строеж № 5/29.01.2018г. год. за строеж: “Бензиностанция” като част от КПИИ с възложител „НИКС МЕТАЛ“ ЕООД.

Заповедта  и разрешението за строеж могат да се обжалват от заинтересуваните лица в 14 дневен срок от датата на обявяване чрез Община Мездра, по реда и условията на Административно – процесуалния кодекс и чл.215 от ЗУТ пред Врачански Административен съд.

               

Изготвил обявлението:

Нели Ценова – ст.експерт „Градоустройство“:……………………………………                                                                                
https://www.livechatalternative.com/