____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за търг с явно наддаване за продажба на общински имот с пл. № 000269 с. Горна Бешовица

 

Община Мездра обявява публичен търг с явно наддаване  за продажба на общински имот с пл.№ 000269, частна общинска собственост с НТП-друга селскостопанска територия, ІV категория в м.„Бачвар” с площ от 0,947 кв.м. ведно с масивна сграда, със ЗП – 47 кв.м. с административен адрес с.Горна Бешовица, общ.Мездра, актуван с АЧОС № 3463 от 08.02.2018г.   
Началната тръжна цена за продажбата е в размер на 4 100,00 лв.

Депозитът за участие в тръжната процедура е в размер на 410,00 лв.

Цената на тръжните книжа е в размер на 50,00 лв.

Изискванията към кандидатите :

1.Предложената цена за закупуване на имота не може да бъде по-ниска от определената начална тръжна цена;

2. Кандидатът не трябва да има задължения към Община Мездра и към държавата;

Търгът ще се проведе на 29.03.2018г. от 13:30 часа в Община Мездра, стая № 205 на ІІ етаж. Втора дата – 05.04.2018  година в същия час и място.

Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.

Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910 – 9-21-16 (вътр.156), мобилен – 0889 46 52 90.


КМЕТ:

(инж. Г.Събков)


ХЧ/ХЧ
https://www.livechatalternative.com/