____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява за одобрен ПП за оптична свързаност

ОБЩИНА МЕЗДРА СЪОБЩАВА, ЧЕ С РЕШЕНИЕ №507 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Мездра:

Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура „Подземна тръбна мрежа за

оптична свързаност на територията на Община Мездра (от разклонителна муфа на пътя Рашково до Базова станция в с. Зверино”, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива, преминаващ през следните поземлени имоти:

1.      в землището на с. Игнатица: №001445 – път ІV клас, №001446 – урбанизирана територия на с. Игнатица, №001578 и №001580 представляващи полски пътища – публична общинска собственост, №107100, 110100, 111100 и 112100 в местност „Пелин” представляващи залесени горски територии

2.      в землището на с. Зверино: №015200 – води и водни площи – държавна собственост, №015104 и 038800 представляващи

горски територии.

https://www.livechatalternative.com/