____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява за одобрен ПУП за разширение на концесионна площ

ОБЩИНА МЕЗДРА

съобщава, че с РЕШЕНИЕ №521 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – МЕЗДРА

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Мездра одобрява ПУП (Подробен устройствен план) за разширение на концесионна площ на кариера за скално – облицовъчни материали на „Дионисомарбле България” ЕООД обхващащПИ №226083, 226033, 250009, 244011, 226084, 226085, 020030, 244010, 020017, 020015, 243031, 226026, 226039, 226035 в местност „Хъртовете” в землището на с. Върбешница, Община Мездра, област Враца. Планът е на разположение на заинтересуваните лица в стая 106 в сградата на Общината. На основание чл.215, ал.1 и 4 от

ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му  в „Държавен вестник”.

https://www.livechatalternative.com/