____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява за ПП за доп. водоснабдяване на Мездра от с. Брусен - с. Д. Кремена

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ обявява, че във връзка с актуализация на утвърдено трасе за „Допълнително водоснабдяване на

гр. Мездра от района на с.Брусен и с. Долна Кремена” от 1996 год. е изработен проект за  Парцеларен план за обект „Допълнително водоснабдяване на гр. Мездра от района на с.Брусен и с. Долна Кремена” в следния обхват:

1.      В землището на с. Долна Кремена: ПИ №000093, №000164, №000273, №143285, №143289, №143290, №700001, №700021, №700022, №700036

2.      В землището на с. Брусен: ПИ №000006, №000007, №000009, №000046, №001063, №001068, №001069, №001070, №002039, №002044, №003016, №003019, №003025, №004009, №004011, №004022, №004032, №004036, №004052, №011035, №101001,

№101002, №101003, №101004, №102004, №102006, №102007, №102008, №102009, №103005, №106001, №106002, №106003.

3.      Част от урбанизираната територия на гр. Мездра.

Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра стая 106. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 30 -дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация – гр. Мездра

https://www.livechatalternative.com/