____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява за ПП за път и колектор до ПСОВ

Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ обявява, че са изработени проекти за:

1. Парцеларен план за „Път до пречиствателна станция за отпадни води на гр. Мездра” в обхват: Поземлени имоти в землището на с. Брусен, община Мездра както следва – ПИ № 022005, №022006, №022009, №022010, №022013, №022018, №022022, №024006, №024007, №024046, №024047, №024049, №024051, №024054, №024056, №024060, №024061, №024062, №024070, №024074, №024075, №024076, №024078

1. Парцеларен план за „Колектор до пречиствателна станция за отпадни води на гр. Мездра” в обхват: В землището на гр. Мездра – ПИ №009011, №009012, №009027, №009029; В землището на с.Брусен – ПИ №000071, №000072, №024005

Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра стая 106. На основание чл.128, ал.5 от

ЗУТ в 30 -дневен срок

от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация – гр. Мездра.

https://www.livechatalternative.com/