____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи
За вас работодатели
 
Дирекция “Бюро по труда”- Мездра провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица
 
 
Дирекция “Бюро по труда” – Мездрауведомява работодателите от общините Мездра и Роман, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
·   безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства – 3 004 лв.;
·   безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 6 782 лв.;
·   безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 3 325 лв.;
·   безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 3 453 лв.;
·   безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 3 210 лв.;
·   продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 7 978 лв.;
·   безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ)свободни средства – 6 146 лв.;
·   Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
·   работодатели от частния сектор (Компонент 1) – свободни средства – 3 999 лв.;
 
По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.
 
Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:
·   безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си (чл.36,ал.2 от ЗНЗ) – свободни средства – 3 097 лв.;
 
Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Мездра, както и на тел. 0910/9-25-85 и 0910/9-25-49.
https://www.livechatalternative.com/