____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

 

                    О  Б   Щ   И   Н   А   -  Г  Р  А  Д       М   Е   З   Д   Р   А

 

                                    О   Б   Я   В   Я   В   А   :

 

                 Провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем    на общински имоти- земеделка земя  в землището на с. Горна Кремена, местностите „Рудината  „ с обща площ от 50 дка и земя в землището на с. Брусен,м.” Бресненски слог „ с площ от 53,740 декара.

                 Търгът ще се проведе на   15.03. 2011г. от 10.00 часа в Община Мездра  Втора дата –  22.03. 2011 г. в същия час и място.

            Изискващите се документи за участие в търга се внасят в срок до деня , предхождащ провеждането на търга , до 15.00

часа .

            Тръжна документация  и допълнителна информация за         търга се получава в стая № 104-а  на общината, тел. 9-21-16,вътр.112 .

       

 

                  КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :…………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     / Ив. Аспарухов  /

 

https://www.livechatalternative.com/