____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Информационна среща във връзка с втората процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На 04.05.2018 г. (петък) от 10:00 часа ще се проведе информационна среща във връзка с втората процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Срещата ще се състои в залата на Общинска администрация, находяща се в гр. Мездра, ул. „Хр. Ботев“ № 27 – партер (ритуална зала).
На срещата ще бъдат разяснени условията за кандидатстване за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.
Допустими за енергийно обновяване са:
  • многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г.;
  • многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в гр. Мездра. 
Пакетът документи за кандидатстване по процедурата е публикуван на интернет страницата на ОПРР, в меню: ОП „Региони в растеж”, под меню: Актуални процедури и в ИСУН 2020.
Каним всички собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да участват в срещата.
https://www.livechatalternative.com/