____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление за одобрен ПУП за разширение на плувен комплекс

Уведомяваме заинтересуваните лица по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че с Решение №533 Общински съвет – Мездра на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Мездра одобрява ПУП (Подробен cialis canadian pharmacy устройствен план) – ПРЗ (План за регулация и застрояване) за „Разширение на плувен комплекс „Оазис” за ПИ №015015 и ПИ №015071 в местност „Колов рат” в землището на с. Зверино, общ. Мездра, обл. Враца. Планът е на разположение на заинтересуваните лица в стая 106 в сградата на Общината. На основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат

да обжалват решението в 30 дневен срок от обнародването му  в „Държавен вестник”.

https://www.livechatalternative.com/