__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

Община Мездра приключва проекта за енергийно обновление на сградата на общинската администрация

4
 
ПРОЕКТBG16RFOP001-2.001-0088
„Прилагане на мерки за енергийно обновление
на сградaта на общинската администрация в град Мездра”
 
Договор № BG16RFOP001-2.001-0088-C03
 
Община Мездра приключва строително-монтажните дейности за енергийно обновление на сградата на общинската администрация. Официално това ще бъде обявено на заключителна пресконференция по проекта, която ще се проведе на 14 май 2018 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Общината.
 
Изпълнението на енергоспестяващите мерки се осъществява по Проект: „Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската администрация в град Мездра”, Договор № BG16RFOP001-2.001-0088-C03 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
 
Обща стойност на проекта е 1 154 676.00 лв., от които 981 474.60 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, а 173 201.40 лв. – като национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 21 месеца.
 
На заключителната пресконференция ще бъдат представени изпълнените дейности по проекта, размерът на финансиране и получените резултати. В нея ще участват инж. Генади Събков, Кмет наобщина Мездра, членове на екипа по проекта и служители на общината. Поканени са още представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройство, Областният управител на Враца, общински съветници и кметски наместници, изпълнители на строително-монтажните дейности, неправителствени организации и други заинтересовани страни от изпълнението на проекта.
 

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0088 "Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската администрация в град Мездра" , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.