__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

Община Мездра приключи проекта за подобряване енергийната ефективност на сградата на общинската администрация

4

 

ПРОЕКТBG16RFOP001-2.001-0088
„Прилагане на мерки за енергийно обновление
на сградaта на общинската администрация в град Мездра”
 
Договор № BG16RFOP001-2.001-0088-C03
 
 
Община Мездра приключи строително-монтажните дейности за енергийно обновление на сградата на общинската администрация. Изпълнението на енергоспестяващите мерки се осъществява по Проект: „Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската администрация в град Мездра”, Договор № BG16RFOP001-2.001-0088-C03 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
 
Обща стойност на проекта е 1 154 676.00 лв., от които 981 474.60 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, а 173 201.40 лв. – като национално финансиране.
 
Изпълнител на дейностите по енергийно обновление на сградата е Консорциум „Енергийно обновление – Мездра“ ДЗЗД, а строителният надзор осъществи „Синко –инженеринг“ АД. Проектът е изпълнен за 21 месеца .
 
Сградата на общинската администрация в град Мездра не е ремонтирана от 1970 г., откакто е построена. По скалата на енергопотреблението тя е била в клас „D“, а с изпълнението на проекта преминава в клас „В“. Потреблението на енергия досега е било 1 275 090.00 кWh/у, а с въведените енергоспестяващи мерки общият брутен годишен разход на енергия се намалява с 46,7% до 679 987.00 кWh/у. Емисиите на въглероден диоксид се редуцират с 109,3 тона/год. По този начин се подобрява както качеството на околната среда в град, така и условията за труд на общинската администрация.
 
Изпълнението на проекта обхваща подобряване на сградния фонд, преработката и осъвременяването на отоплителната инсталация, което води до намаляване загубите в системите за пренос и разпределение на енергия. Инсталирана е и система за битова-гореща вода, включваща соларни панели.
 
Тъй като общината не е доставчик на енергия, нейната роля се свежда до намаляване на разходите на консумираната енергия в сградата и на услугите, които се предоставят на населението. Дава се и пример за възстановяем енергиен източник.
 
Общо по проекта са изпълнени 6 вида енергоспестяващи мерки. Първата от тях обхваща топлоизолация на стените, граничещи с външен въздух от вътрешната стена с минерална вата и гипскартон, шпакловка, грундиране и боядисване. Втората е за изолация на покрива и подпокривното пространство с топлоизолационен материал – каменна вата с дебелина 10 см., основен ремонт на покрива на ниското тяло, топлоизолиране с твърда каменна вата, циментова замазка, подмяна на водоприемници, нова двуслойна хидроизолация и тенекеджийски работи.
 
Третата енергоспестяваща мярка е за подмяна на съществуващата метална и алуминиева дограма със студен профил с нова с AL профил с прекъснат термомост и стъклопакет с вътрешна PVC подпрозоречна дъска. Подменена е и отоплителна инсталация с монтаж на нова VRF система за отопление и охлаждане чрез климатизатори на цялата сграда, както и осветителните тела с монтаж на LED лампи 10W и пури, с цел понижаване на мощността на осветителните тела, без да се намалява осветеността в помещенията.
 
По проекта е изградена соларна инсталация за битова гореща вода за захранване на помпа слънчеви колектори и бойлер. Пo този начин общината дава пример за възстановяем енергиен източник.
 
Директните ползватели от прилагането на енергийните и технически мерки са 113 служители на общинската и държавните администрации, а косвени – всички жители на общината, външни посетители и инвеститори в региона.
 
 
 

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0088 "Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската администрация в град Мездра" , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

 

_DSC0015

 

_DSC0014

 

_DSC0009