____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

О Б Я В А
Община Мездра , ул. “Христо Ботев” № 27 , тел. 0910/9-21-16 ; 0910/9-20-16 ; факс 0910/9-25-23 ;e-mail: mezdra@mail.bg
На основание чл. 17, ал. 3 и 4 от Наредба № 2 /15.03.2002 г. на Министерство на Транспорта и Съобщенията и Решение 526 прието с протокол № 44 на Общински съвет Мездра от 22.02.2011 г. и Заповед № 105/11.03.2011 г. на Кмета на община Мездра
ОБЯВЯВА  КОНКУРС
за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми от общинска областна и републиканска транспортни схеми , групирани в пакети:

1. Опис на пакетите
Пакет № 1 – включва автобусни линии гр. Мездра-гр. Враца ; гр. Мездра – с. Върбешница ; гр. Мездра – с. Руска бяла ; гр. Мездра – с. Старо село.
Пакет № 2 – включва автобусни линии гр. Мездра – с. Радотина ; гр. Мездра – с. Ослен Криводол ; гр. Мездра – с. Горна Кремена; гр. Мездра – с. Типченица; гр. Мездра – с. Цаконица; г. Мездра – с. Горна Бешовица; гр. Мездра – с. Цаконица – с. Горна Бешовица; гр. Мездра – с. Боденец.
Пакет № 3 -  включва автобусни линии  с. Очин дол – гр. Мездра ; с. Очин дол – с. Елисейна ; с. Очин дол – с. Зверино ; с. Зли дол- с. Елисейна ; с. Игнатица – с. Зверино ; с. Оселна – с. Зверино ; с. Елисейна – гр. Мездра и с. Зверино – гр. Мездра.
2. Срок и място на изпълнение
Седем години от сключване на договора ; Място на изпълнение – маршрутът на автобусните линии включени в съответния пакет.
3. Срок на валидност на предложенията – 90 дни от датата на разглеждане на офертата.
4. Вид и размер на гаранцията за участие в конкурса – 500 лв.
5.Изисквания към кандидатите за участие в конкурса и технически условия към превозните средства.
I. Квалификационни  изисквания
         1. Кандидати за изпълнител на конкурса могат да бъдат всички физически или юридически лица , регистрирани като търговци , които притежават лицензия и други документи изискващи се по реда на Закона за автомобилните превози и Наредба № 2 а за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили (съгласно чл. 40 от Наредба № 2 ).
2. Кандидатите да имат назначен ръководител транспортна дейност към момента на подаване на документите за участие в конкурса.
3. Кандидатите да имат на разположение собствена или наета гаражна площ на територията на община Мездра.
II. Изисквания за качество
         2.1 Да се спазват стриктно утвърдените маршрутни разписания при извършване на автобусните курсове.
2.2  Да се спазват нормативните санитарно-хигиенни изисквания , екологичните и техническите качества на автобусите за целия срок на договора.
III. Изискуеми  документи
         Кандидатите за участие в конкурса са длъжни да представят следните документи :
1. Копие от документа за съдебна регистрация на фирмата;
2. Удостоверение за актуално състояние на фирмата,  към момента на  участие в  конкурса ;
3. Копие от лицензията за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Р България и списък към нея ( в оригинал или заверено копие ). За всички автобуси , с които участва кандидатът в конкурса – основни и резервни , под наем , на лизинг , задължително трябва да притежават удостоверения за пътно превозно средство (ППС) вписано към лицензията;
Ако участникът притежава лиценз на Общността за превоз на пътници , трябва да има заверени копия от нея за автобусите;
4. Документ потвърждаващ финансовата стабилност на фирмата /лице , съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба № 33 /03.11.1999 г. , удостоверяващ разполагането с финансови средства или собствен капитал съгласно изискванията на чл. 7 т. 1 ,2,3,4 и 5 от Наредба № 33 / 03.11.1999 г. ;
5. Удостоверение за липса на задължения към ТД на НАП и нотариално заверено копие;
6. Копие от данъчна регистрация и БУЛСТАТ на търговеца – в оригинал и заверено копие;
7. Копие от “ Удостоверение за професионална компетентност “ на превозвача;
8. Опис на превозните средства , с които участникът ще работи – година на производство и пътникоместа;
9. Договори или заверени  нотариално ксерокопия  за наем или за лизинг на автобусите в случайте , когато се използват не само собствени автобуси;
10. Копия от свидетелствата за регистрация на МПС;
11. Копия от удостоверенията за транспортна годност на предлаганите МПС  , с които участникът възнамерява да участва в конкурса;
12. Копия от застрахователните полици “Гражданска отговорност“ и “ Злополука “ на местата в превозните средства;
13. Копия от регистрационните талони на МПС по т. II.7.
14. Копие от трудовите договори с водачи на МПС  и друг персонал , осигуряващ нормалната и безопасна експлоатация при извършване на автобусните превози;
15. Копие от документа ( нотариален акт или сключен договор ) за осигурена сервизна база за обслужване или поддържане в изправност на автобусите;
16. Копие от документ (нотариален акт или сключен договор ) за осигурена гаражна площ;
17. Декларация от лицето по чл. 2 от Наредба № 2 , че автобусния парк с който участва в конкурса , не е ангажиран в други конкурси за извършване на обществен превоз на пътници и извършване на специализиранпревоз въз основа на сключен договор с предприятие , учебно заведение или организирана група пътуващи.;
18. Референции от предишни възложители;
19. Предложение за участие в конкурса съгласно Образец № 1;
20. Цени на автобусните билети и на абонаментните карти ( цена за граждани и с нормативно определени ценови облекчения за някой категории граждани ) между населените места  по автобусните линии от пакета , за който се кандидатства.
21. Квитанция за закупена документация;
22. Документ за заплатена гаранция , за участие в конкурса;
23. Нотариално заверено пълномощно за представителство , когато кандидата се представлява от друго лице.
До изтичане на крайния срок за представяне на документацията за участие в конкурса , всеки кандидат може да допълни или оттегли предложението си.
IV. Необходим автобусен парк вписан в лицензията на кандидата , включително и резервите (собствени или наети ) за съответния пакет:

  • за един или два пакета – един бр. резервен автобус
  • за три пакета – два бр. резервни автобуса

                 V. Технически условия към превозните средства за изпълнение на утвърдените комбинирани автобусни линии:

  • За Пакети № 1 , № 2 и № 3 – клас III или клас В.
  • Автобусите да са в състояние и вид осигуряващи нормално пътуване и сигурност при изпълнение на превозите :

- приличен външен вид на транспортното средство
- уплътнени врати , прозорци и люкове , работещи механизми за отваряне и затваряне на същите
- еднаква и здрава без разкъсвания тапицерия , чиста
- възможност за нормално отопляване на МПС
VI. Екологичност на превозните средства
Всяко превозно средство да отговаря на изискванията за екологичност .
Това изискване се установява на базата на регистрационните талони или чрез удостоверение за марка.

                   VII. Изготвяне на предложенията
         7.1 При изготвяне на предложенията всеки кандидат следва да се съобразява и спазва изискванията на условията , обявени от възложителя.
7.2. Когато се кандидатства по повече от един пакет , предложението се прави за всеки един пакет. Предложението (предложенията ) се поставят в запечатан (запечатани) непрозрачен плик (пликове) от кандидата или негов упълномощен представител , лично или по пощата с обратна разписка (препоръчано) . Представения плик да съдържа други два плика , а именно:
- плик “А” с изискващите се документи
- плик “Б” с офертата за цена на 1км. от маршрута по автобусните линии от съответния пакет , цени на билети по автобусните линии , ценови и социални облекчения.
7.3 Кандидатът надписва плика , като отразява върхунего точното наименование на фирмата , седалище и адрес на управление , телефон / факс .
7.4 При приемане на плика длъжностното лице ( в присъствието на кандидата ) записва върху плика датата и часът на приемане (получаване) и посочените данни за кандидата се записват в регистър за приемане на документацията по предстоящото провеждане на конкурса за възлагане обществен превоз на пътници. На кандидата се издава документ за получената документация.
7.5 Обратното получаване на предложението , допълване или оттегляне на предложението се отразява в регистъра.
Крайният срок за подаване на предложенията за участие в конкурса е съгласно публикуваната обява. 
VIII. Вид и размер на гаранцията за участие в конкурса
8.1 Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 500.00 лв.
Не се освобождава , а остава в полза на общината гаранцията на кандидат :
- оттеглил предложението си след изтичана на срока за подаване на документите за участие в конкурса
- е определен за изпълнител , но откаже да сключи договора за възлагане .
8.2 Участникът определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора за обществен превоз. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1000 (хиляда ) лв. и се представя при сключване на договора.
8.3 Гаранциите могат да бъдат парични или банкови. При парична гаранция – в Банка “ ДСК “ ЕАД , клон Мездра
IBAN   BG82STSA93003325414500
BIC     STSA BGSF
8.4 Не се освобождава , а остава в полза на общината гаранцията за изпълнение на договора , ако Възложителят прекрати едностранно договора за обществен превоз , поради виновно неизпълнение от страна на Превозвача.
6. Документи за участие в конкурса се получават в Общинска администрация Мездра – “Информационен център” след заплащане на 50 ( петдесет ) лв. за 1 бр. комплект (пакет). При участие в конкурса за повече от един пакет се подават отделни предложения за всеки пакет.
7. Предложенията се приемат до 16.30 ч. на 22.04.2011 г. Кандидатите или техни упълномощени представители представят предложенията в запечатан непрозрачен плик в “Информационен център “ към Общинска администрация Мездра .
Организаторът на конкурса завежда постъпилите от участниците документи в специален регистър , като издава документ за това , в който посочва името на участника , датата и часа на постъпване на документите и длъжностното лице , което ги е приело. Върху запечатания плик се поставя само поредния входящ номер по регистъра , дата и час на получаване в общинска администрация.
Документи представени след изтичане на крайния срок не се приемат.Не се приемат и документи , поставени в незапечатан плик , в плик с нарушена цялост или с отбелязвания върху него.Те се връщат на участника , като това се отбелязва в регистъра.
8. Място , ден и час за първо заседание на комисията , назначена за разглеждане и оценяване на предложенията – сградата на Общинска администрация Мездра , стая № 202 на 27.04.2011 г. от 10.00 ч.
За допълнителна информация – тел. 0910/9-20-16,вътр. 152.

                   Кмет на община Мездра :………………

                                                               / Ив. Аспарухов/

https://www.livechatalternative.com/