____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Търг за преместваем павилион за пиле на грил

О Б  Я  В  А  


Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за наем на общински терен за павилион за продажба на пиле на грил по индивидуален проект с площ от 4,00 кв.м., находящ се в югозападния край на УПИ ХІІ, общ., кв.82 по ПУП – ЗРП на гр.Мездра, одобрен със Заповед № 111 от 20.02.1989г., на ул. „Христо Ботев” № 49. Цената на наема възлиза на 41,60 лв.(с ДДС)/месечно. Депозитът за участие е 10,00 лв.(с ДДС)
 
Теренът е предназначен за поставяне на павилион по одобрена схема за поставяне на преместваеми обекти, одобрена от гл. архитект на Община Мездра на територията на Община Мездра. Срокът за наемане на терена е 3 години. 
 
Търгът ще се проведе на 30.05.2018г. от 14:00 ч. в Община Мездра, стая № 205 на ІІ етаж. Втора дата – 06.06.2018г. в същия час и място.
 
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
 
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910 – 9-21-16 (вътр.156).
 
 
 
КМЕТ:
(инж. Г.Събков)
 

ХЧ/ХЧ
https://www.livechatalternative.com/