____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Търг за отдаване под аренда на земеделски имот в землището на с. Руска Бела

О Б  Я  В  А  


 
Община Мездра обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на следният общински имот:

 
·        Поземлен имот № 63450.46.49  с площ от 22,807 дка, в м.”Под крайще”, VІІ категория с НТП-нива по кадастрална картата и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-932/18.12.2017г. на Изпълнителен директор на АГКК на землището на с.Руска Бела, община Мездра, актуван с АЧОС № 3488/13.03.2018г. с начална тръжна цена в размер на 685,00 лв.(30лв./дка за година). Депозитът за участие е в размер на 69,00 лв.;
 

Срокът за отдаване под аренда на имотът е 25 (двадесет и пет) стопански години. Имотите ще се използват за създаване на овощна градина чрез засаждане на трайни насаждения.
 
 
Търгът ще се проведе на 30.06.2018г. от 13:30 часа в Община Мездра, стая № 202 на ІІ етаж. Втора дата – 06.06.2018  година в същия час и място.
 
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
 
Тръжната  документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910 – 9-21-16 (вътр.156).
 
 
 
КМЕТ:
 
(инж. Г.Събков)
 

 
ХЧ/ХЧ
https://www.livechatalternative.com/