____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за ПУП - ПРЗ за ПИ №000411 с. Д. Кремена О Б Я В Л Е Н И Е Община Мездра, Област Враца, на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава че е изработен проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за ПИ №000411, местност «Eтемията» в землището на с. Долна Кремена, община Мездра. Проектът се намира в Община Мездра, ул. „Хр. Ботев” №27, стая 106 и може да се прегледа от заинтересуваните. Искания, възражения и предложения по проекта се правят в 14 дневен срок от получаване на обявлението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Мездра, Област Враца, на основание

чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията, съобщава че е изработен проект за viagra cheap Подробен устройствен план  - план за регулация и застрояване за ПИ №000411, местност «Eтемията» в землището на с. Долна Кремена, община Мездра.

Проектът се намира в Община Мездра, ул. „Хр. Ботев” №27, стая 106 и може да се прегледа от заинтересуваните.

Искания, възражения и предложения по проекта се правят в 14 дневен срок от получаване на обявлението, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ.

https://www.livechatalternative.com/