____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

До Анета Веселинова Димитрова

Община Мездра                                       До
гр. Мездра                                                 Анета Веселинова Димитрова
Обласдт Враца                                          ЖК „ Овча купел”, бл.512, вх. Б, ап.15
                                                                       гр.София
 
 
12-1/02.03.2011год                                                   
изх.N                 дата         
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            На основание чл. 130  във връзка с чл. 128, ал. 13 от Закона за устройство на   територията Ви, съобщаваме, че със  Заповед № 91/02.03.2011год. на Кмета на Община Мездра е одобрено изменението на действащия застроителен и регулационен (ЗРП) / подробен устройствен план (ПУП) на гр.Мездра, одобрен със Заповед № 111/20.02.1989год.   в обхват – План за регулация за УПИ ХV,пл.№ 1398, УПИ ХІV,пл.№1397, УПИ ХІІІ,пл.№ 1396, УПИ ХІІ,пл.№1395, УПИ ХІ,пл.№1394, УПИ Х,пл.№ 139 и УПИ ІХ,пл.№1392   в кв.67 гр.Мездра.
          Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез община Мездра до ВрАС.
https://www.livechatalternative.com/