____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

До Иванка Веселинова Димитрова

Община Мездра                                       До

гр. Мездра                                                  Иванка  Веселинова Димитрова

Област Враца                                             ЖК „ Овча купел”, бл.512, вх. Б, ап.15

                                                                       гр.София

 

12-1/02.03.2011год                                                    

изх.N                 дата         

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

            На основание чл. 130  във връзка с чл. 128, ал. 13 от  Закона за устройство на   територията Ви, съобщаваме, че със  Заповед № 91/02.03.2011год. на Кмета на Община Мездра е одобрено изменението на действащия застроителен и регулационен (ЗРП) / подробен устройствен план (ПУП) на гр.Мездра, одобрен със Заповед № 111/20.02.1989год.   в  обхват – План за регулация за УПИ ХV,пл.№ 1398, УПИ ХІV,пл.№1397, УПИ ХІІІ,пл.№ 1396, УПИ ХІІ,пл.№1395, УПИ ХІ,пл.№1394, УПИ Х,пл.№ 139 и УПИ ІХ,пл.№1392   в кв.67 гр.Мездра.

          Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез община Мездра до ВрАС. 

https://www.livechatalternative.com/