____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за одобрен КПИИ за ПИ 27137.706.4 с. Елисейна

Община Мездра съобщава на заинтересуваните лица собственици на имоти с идентификатори 27317.706.1, 27317.706.2, 27317.937.1, 27317.706.45, 27317.706.14, 27317.706.17 и 27317.706.3, че със Заповед №174/06.04.2011 год. на кмета на Община Мездра е одобрен Комплексен проект за инвестиционна инициатива за „Фотоволтаична електроцентрала” в УПИ ІІІ27317.706.4 и УПИ ІV27317.706.4 по кадастралната карта на с. Елисейна съдържащ ПУП – ПРЗ за УПИ І27317.706.4,

ІІ27317.706.4, ІІІ27317.706.4, ІV27317.706.4, V27317.706.4 и VІ27317.706.4 и инвестиционен проект за „Фотоволтаична електроцентрала” в УПИ ІІІ27317.706.4 и УПИ ІV27317.706.4 за който са издадени Разрешение за строеж №22/06.04.2011 год. и №23/06.04.2011 год.

Заповедта като част от КПИИ, заедно с Разрешенията

за строеж подлежат на обжалване съгласно чл.215 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщаването им при реда и условията на ЗАП.

https://www.livechatalternative.com/