____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Решение №545 на ОбС за одобряване на ПП за Път до ПСОВ

 

Община Мездра съобщава, че с Решение №545 от 31.03.2001 год.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Мездра:

Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура за общински обект от първостепенно значение  «Път до пречиствателна станция за отпадни води – гр.

Мездра» в следния обхват:ПИ № 022005, №022006, №022009,

№022010, №022013, №022018, №022022, №024006, №024007, №024046, №024047, №024049, №024051, №024054, №024056, №024060, №024061, №024062, №024070, №024074, №024075, №024076, №024078 в землището на с. Брусен, община Мездра.

 Планът е на разположение на заинтересуваните лица в стая 106 в сградата на Общината. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 14 дневен срок от обнародването му  в „Държавен вестник”.

https://www.livechatalternative.com/