____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за одобрен ПП за Колектор до ПСОВ с Решение №546

 

Община Мездра съобщава, че с Решение №546/31.03.2011 год., на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Мездра:

Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура за общински обект от първостепенно значение  «Колектор до пречиствателна станция за отпадни води – гр. Мездра» в следния обхват:В землището на гр. Мездра – ПИ №009011, №009012, №009027, №009029; В

землището на с.Брусен – ПИ №000071, №000072, №024005.

Планът е на разположение на заинтересуваните лица в стая 106 в сградата на Общината. На

основание чл.215, ал.4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 14 дневен срок от обнародването му  в „Държавен вестник”.

https://www.livechatalternative.com/