____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за одобрен ПП за Допълнително водоснабдяване

 

Община Мездра съобщава, че с Решение №547/31.03.2011 год., на основание чл.21, ал.1, т.8

и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – гр. Мездра:

Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура за общински обект от първостепенно значение  «Допълнително водоснабдяване на гр. Мездра от района на с. Брусен – с. Д. Кремена„ в следния обхват:

1. В землището на с. Долна Кремена – ПИ №000093, №000164, №000273, №143285, №143289, №143290, №700001, №700021, №700022, №700036;

2. В землището на с. Брусен – ПИ №000006, №000007, №000009, №000046, №001063, №001068, №001069, №001070, №002039, №002044, №003016, №003019, №003025, №004009, №004011, №004022, №004032, №004036, №004052, №011035, №101001, №101002, №101003, №101004, №102004, №102006, №102007, №102008, №102009, №103005, №106001, № 106002, №106003;

3. Урбанизираната територия на гр. Мездра.

Планът е на разположение на заинтересуваните лица в стая 106 в

сградата на Общината. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ и чл.45, ал.3 от ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 14 дневен срок от обнародването му  в „Държавен вестник”.

 

https://www.livechatalternative.com/