____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

                 О  Б  Щ  И  Н  А    -   Г  Р  А  Д         М  Е  З  Д  Р  А

 

 

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А   :

 

 

 

 

 

        Провеждането на  публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на   терен  от 15 кв.м            за поставяне на  преместваем  павилион  в  Мездра , ул. Хр. Ботев, кв.84.       Търгът ще  се проведе на  03 .05 . 2011г. от 10.00 часа в  Община Мездра .                    Втора дата – 10.05 . 2011г. в същия час

и място.

       За допълнителна информация  и закупуване на тръжната документация  -              стая № 109 на общината , тел. 9-21-16, вътр.112.

 

 

 

 

 

 

 

РС                                   КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :……………………

 

 

                                                                                   / Ив. Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/