____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обяви за търгове

                       О Б Щ И Н А        Г Р А Д           М Е З Д Р А

 

                                       О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

               Продажба  чрез  публичен търг с явно наддаване на   общински недвижим  имот – незастроен парцел  УПИ VI, кв.3 по плана на с. Брусен с площ от 850 кв.м.

           Търгът ще се проведе на  03.05.  2011 г. от 10.30 часа в Община Мездра , гр.Мездра ,ул. Хр.Ботев  № 27 , стоя № 202 .  Втора дата – 10.03. 2011 г  в същия час и място .

          Изискващите се документи за участие в търга  и депозита се внасят в срок   до   деня предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа.        Тръжна документация  и допълнителна информация            за  търга се получава в стая № 104-А  на  общината , тел. / 0910 /  9- 21-16, вътр. 112.

 

                                                            КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :  ………………….

 

                                                                                                         /  Ив. Аспарухов  /

 

 

 

 

                         О Б Щ И Н А        Г Р А Д           М Е З Д Р А

 

                                                 О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

               Продажба  чрез  публичен търг с явно наддаване на   общински недвижим  имот № 040084  от 1,951 дка  в землището на  с. Дърманци , община Мездра,  м. „ Полето „.

           Търгът ще се проведе на  03.05.  2011 г. от 11.00 часа в Община Мездра , гр.Мездра ,ул. Хр.Ботев  № 27 , стоя № 202 .  Втора дата – 10.03. 2011 г  в същия час и място .

          Изискващите се документи за участие в търга  и депозита се внасят в срок   до   деня предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа.        Тръжна документация  и допълнителна информация            за  търга се получава в стая № 104-А  на  общината , тел. / 0910 /  9- 21-16, вътр. 112.

 

 

                          КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :  ………………….

 

                                                                       /  Ив. Аспарухов  /

РС

 

 

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/