____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обявление за изготвен проект за ПУП-ПРЗ, ПП и КТС за МВЕЦ

 

            Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, Парцеларен план с комуникационно – транспортна схема за изграждането на МВЕЦ „Гара Елисейна” по поречието на р. Искър в следния обхват: ПИ № 000754, ПИ №000755, ПИ №000777, ПИ №27317.706.4, ПИ №27317.706.50, ПИ №27317.707.92, ПИ №27317.937.1, ПИ №27317.937.2, ПИ №27317.937.3, местност „Аршино” в землището на с. Елисейна.

Проектите са на разположение в сградата на

Община Мездра стая 106. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят

писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация – гр. Мездра.

https://www.livechatalternative.com/