____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обяви за търгове

               О Б Щ И Н А        Г Р А Д           М Е З Д Р А

                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

               Продажба  чрез  публичен търг с явно наддаване на   общински недвижим имот  земеделска земя  в  землището на   с. Оселна , община Мездра , в м. „ Ковачева падина „  № 000432  с площ от 9, 761 дка .

            Търгът ще се проведе на  28.06.   2011 г. от  11.00 часа в Община Мездра , гр.Мездра ,ул. Хр.Ботев  № 27 , стая № 202 .  Втора дата – 05.07. 2011 г  в същия час и място .  Изискващите се документи за участие в търга , включително и депозита   се

внасят в срок  до   деня предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа.          Тръжна документация  и допълнителна информация  за  търга се получава в стая № 104-А  на  общината , тел. / 0910 /  9- 21-16, вътр. 112.  

                          КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :                                                                         /  Ив. Аспарухов  /

 

               О Б Щ И Н А        Г Р А Д           М Е З Д Р А

                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

               Продажба  чрез  публичен търг с явно наддаване на   общински недвижим имот  земеделска земя  в  землището на с. Боденец , м. „ Камъка „  ,№  087001 с площ от 5, 985 дка .

            Търгът ще се проведе на  28.06.   2011 г. от  10.00 часа в Община Мездра , гр.Мездра ,ул. Хр.Ботев  № 27 , стая № 202 .  Втора дата – 05.07. 2011 г  в същия час и място .

          Изискващите се документи за участие в търга , включително и депозита   се внасят в      срок   до   деня предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа.   Тръжна документация  и допълнителна информация            за  търга се получава в стая № 104-А  на  общината , тел. / 0910 /  9- 21-16, вътр. 112.  

                          КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :                                                                         /  Ив. Аспарухов  /

 

              О Б Щ И Н А        Г Р А Д           М Е З Д Р А

                               О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

   Продажба  чрез  публичен търг с явно наддаване на   общински недвижими имоти  земеделска земя  в  землището на с. Брусен ,както следва :

1. 1.    имот №   012019 с площ от 53, 740 дка  в м. „ Брусненски слог „ в землището на с. Брусен ;

1 .2.  имот № 012018  с площ от 16 дка в м. „ Брусненски слог „ в землището на с. Брусен .

            Търгът ще се проведе на  28.06.   2011 г. от 10.30 часа в Община Мездра , гр.Мездра ,ул. Хр.Ботев  № 27 , стая № 202 .  Втора дата – 05.07. 2011 г  в същия час и място . Изискващите се документи за участие в търга , включително и депозита   се внасят в             срок   до   деня предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа.        Тръжна документация  и допълнителна информация            за  търга се получава в стая № 104-А  на  общината , тел. / 0910 /  9- 21-16, вътр. 112.

                          КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :                                                                         /  Ив. Аспарухов  /

https://www.livechatalternative.com/