__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

__________

placeholder

Успешен финал на проект “Многообразие без граници за децата от община Мездра”

1

 

С финална пресконференция бе завършен проект „Многообразие без граници за децата от община Мездра“, осъществяван на територията на Общината. Бенефициент по проекта бе Детска градина „Роза”, с партньори – детските градини в Общината – „Мир”, „Слънчице” и „Детелина” в Мездра и Детска градина „Звездичка” в Зверино. Партньори по проекта също бяха Община Мездра и Сдружение „Нов път“.

Целевата група обхвана 388 деца, от които около 40 процента от малцинствените групи. 307 родители също станаха част от проекта, участвайки в обучения, тренинги, групови и индивидуални срещи.

По проекта бяха разкрити 5 клуба с тематична насоченост – „Правото на права“, „Малки ръце за големи дела“, АРТ ПОРТАЛ, „Спортът е здраве“ и „Култура, бит и традиции“. Ръководители на клубовете бяха директори на детски градини, които отговаряха за координирането и изпълнението на дейностите в петте детски зеведения на територията на Общината и техните филиали в селата.

Сред главните цели на проекта бяха подобряване на образователната среда в детски градини, в които се обучават деца от етническите малцинства, с цел повишаване качеството на обучението и подобряване на резултатите от него, осигуряване на психологическа подкрепа за децата от етническите малцинства и работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието.

Зоя Цветкова, ръководител на клуб „Правото на права“, представи пред колегите, участващи в пресконференцията, учебно помагало по гражданско образование, събрало в себе си добри практики и идеи, възникнали по време на двугодишното изпълнение на дейностите по проекта.
 
Проектът стартира на 26 юли 2016 г. и завърши на 27 юли 2018 г.
 
2
 
———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————
Проект № BG05М20Р001-3.001-0098 „Многообразие без граници за деца от община Мездра“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структури и инвестиционни фондове.