____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС   

 

     Община Мездра уведомява заинтересуваното лице: Дарина Иванова Вацова  - кв.”Враждебна” р-н 22, ул.№5, № 29 ,гр.София, че на основание  § 4, ал. 1, т. 2 от Преходните и заключителни разпоредби /ПРЗ/ на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), във връзка сс Праграф 5, ал.1 и 7 отПРЗ на Наредба № 3/2005год. за ССПККР със Заповед № 501/05.11.2010г. на кмета на Община Мездра е одобрено изменението  на действащия кадастралния план на с.Долна Кремена, общ. Мездра за отстраняване на непълноти и грешки в основните кадастрални данни за поземлент имот ПИ № 592 в кв. 54. 

   Заповедта подлежи на обжалване по реда на §5, ал. 9 от Наредба № 3/2005год.  за ССПККР  и чл. 149, ал. 1 от АПК в 14  дневен срок от поставяне на настоящото на информационното табло на Община Мездра и от публикуването му на интернет страницата на Община Мездра   

     Настоящото обявление е поставено на таблото на Община Мездра  на 14.06.2011 г. и е публикувано на интернет страницата на Община Мездра на 14.06.2011 г.

https://www.livechatalternative.com/