____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обяви за търгове

                    О Б Щ И Н А -      Г Р А Д         М Е З Д Р А

О  Б  Я  В  Я  В  А

     Провеждане на публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на обект „Снек- бар” в гр. Мездра , ул.” Хр.Ботев  “ № 27 -  южна част на  сградата на Община Мездра за търговска дейност.

      Търгът ще се проведе на 02.08.2011г. от 10.30 часа в Община Мездра , ул. Хр.Ботев № 27 .  Втора  дата : 09.08. 2011г.

     Тръжна   документация  и  информация  за  процедурата   се  получават  в стая № 104- А на общината или на телефон : 9-21-16 , вътрешен 112 .  Необходимите документи за участие   се представят в

срок до  работния ден , предхождащ търга , до 15.00 часа в стая № 104- А.

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :

/ Ив. Аспарухов /

 

 

 

 

               О Б Щ И Н А        Г Р А Д           М Е З Д Р А

                                О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

               Продажба  чрез  публичен търг с явно наддаване на   общински недвижими имоти-   земеделска земя  в  землището на   с. Царевец .

            Търгът ще се проведе на  02.08.  2011 г. от 11.00 часа в Община Мездра , гр.Мездра ,ул. Хр.Ботев  № 27 , стоя № 202 .  Втора дата – 09.08. 2011 г  в същия час и място .

          Изискващите се документи за участие в търга  и  депозита  се внасят в срок   до   деня предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа.        Тръжна документация  и допълнителна информация            за  търга се получава в стая № 104-А  на  общината , тел. / 0910 /  9- 21-16, вътр. 112.

 

                          КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА   ………………….

                                                                       /  Ив. Аспарухов  /

РС

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/