____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява за търг

                    О Б Щ И Н А    - Г Р А Д    М Е З Д Р А

                                О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

            Провеждане на  търг с явно наддаване за ползване на дървесина   по населени места и   видове както следва :

            1. отдел 182, подотдел    п “, землището на с. Върбешница в което да се извърши гола сеч на топола и да се добият 35 плътни куб.м. едра дървесина , 7 куб.м. средна дървесина , 1 куб.м. дребна и 7 куб.м дърва за огрев  при начална тръжна цена  1 831 лева;

            2. отдел 182, подотдел    ч “, землището на с. Върбешница в което да се извърши гола сеч на топола и да се добият 137 куб.м. едра дървесина , 17 куб.м. средна дървесина , 8 куб.м. дребна и 17 куб.м дърва за огрев  при начална тръжна цена  6 809  лева ;

            3. отдел 182, подотдел    ц “, землището на с. Върбешница в което да се извърши гола сеч на топола и да се

добият 142 плътни куб.м. едра дървесина , 10 куб.м. средна дървесина , 7 куб.м. дребна и 33 куб.м дърва за огрев  при начална тръжна цена  6 888 лева;

            4. отдел 182, подотдел    ш “, землището на с. Върбешница в което да се извърши гола сеч на топола и да се добият 92 куб.м. едра дървесина , 13 куб.м. средна дървесина , 2 куб.м. дребна и 2 куб.м дърва за огрев  при начална тръжна цена  4 429 лева ;

            5. отдел 155, подотдел    т “, землището на с. Моравица в което да се извърши гола сеч на топола и да се добият 34 куб.м. едра дървесина , 2 куб.м. средна дървесина и 2 куб.м дърва за огрев  при начална тръжна цена  1 594 лева ;

            6. отдел 155, подотдел    с “, землището на община Мездра  в което да се извърши гола сеч на топола и да се добият 61 куб.м. едра дървесина , 3 куб.м. средна дървесина , 1 куб.м. дребна и 28 куб.м дърва за огрев  при начална тръжна цена  3 115 лева ;

            7. отдел 143, подотдел    х “, землището на с. Дърманци в което да се извърши гола сеч на топола и да се добият  139  куб.м. едра дървесина , 49 куб.м. средна дървесина , 9 куб.м. дребна и 30 куб.м дърва за огрев  при начална тръжна цена  8 633 лева ;

            8. отдел 364, подотдел    д “, землището на гр. Мездра  в което да се извърши гола сеч на топола и да се добият 253 куб.м. едра дървесина , 28 куб.м. средна дървесина , 14 куб.м. дребна и 52 куб.м дърва за огрев  при начална тръжна цена  12  940 лева .

            Търгът ще  се проведе на 02.08.2011 г. от 10.00 часа в стая № 202 на Община Мездра. Втора дата – 09.08.2011г. в същият час и място. Тръжната документация – 50 лева. Получава се в Община Мездра , ул. “ Хр.Ботев “ № 27, стая № 104-а , всеки работен ден от 8.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 17.00 часа в срок до деня , предхождащ търга.         За допълнителна информация : тел./0910/ 9-20-16 ,вътр. 112,156.

 

 

                                              КМЕТ  НА  ОБЩИНА  МЕЗДРА   :

 

        РС                                     ………………./ Ив. Аспарухов /

https://www.livechatalternative.com/