____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „МЕЗДРА-АВТОТРАНСПОРТ-2003“ ЕООД

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ
НА „МЕЗДРА-АВТОТРАНСПОРТ-2003“ ЕООД
 
            На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5 ал. 1 от Наредба за условията и реда за провеждане конкурси за възлагане управлението на еднолични търговски дружества с общинско участие в Община Мездра и Решение No 580/30.08.2018 г. на ОбС – Мездра:
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността Управител на „Мездра-Автотранспорт-2003“ ЕООД.
 
1.       Минимални изисквания за заемане на длъжността са:
-          да имат имат придобита образователна степен „Бакалавър“;
-          да имат най-малко 3/три/ години професионален опит;
-          копютърна грамотност;
-          познаване на нормативната уредба; способност за работа в екип; оперативност; комуникативност; отговорност; лоялност.
1.1.            Специфични изисквания за заемане на длъжността – да отговарят на изискванията по чл. 19 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра върху капитала на търговските дружества.
1.2.            Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-          умения за работа с MS office, Word, Excel, Internet, правно-информационни продукти и др.;
-          познания в нормативната уредба, касаеща длъжността;
-          управленска компетентност;
-          ориентация към резултати;
-          работа в екип;
-          комуникативна компетентност;
-          професионална компетентност;
2.      Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 510.00 лв.
2.1.            Брой работни места – 1 бр.
3.      Кратко описание на длъжността: организира, ръководи и представлява дружеството съобразно закона и в съответствие с Учредителния акт на дружеството и решенията на Общински съвет-Мездра; извършва действия и сключва сделки по управление на имуществото на Дружеството в съответствие с Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра върху капитала на търговските дружества.
4.      Начин за провеждане на конкурса – три етапа: подбор по документи; представяне на концепция за развитие на дружеството за три годишен период (от допуснатите кандидати от първи етап); интервю (за допуснатите кандидати от втори етап).
5.      Необходими документи, които кандидатите трябва да представят за участие в конкурса са:
5.1.            Заявление свободен текст;
5.2.            Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 19 от Наредабата за реда за упражняване правата на собственост на Община Мездра върху капитала на търговските дружества;
5.3.            Нотариално заверено копие от документ за придобита образователна степен „Бакалвър“ и други документи, удостоверяващи квалификация;
5.4.            Заверено копие от документ, удостоверяващ професионален опит;
5.5.            Професионална автобиография;
5.6.            Свидетелство за съдимост;
Документите за участие в конкурса следва да се подават запечатан и непрозрачен плик в деловодството на Общински съвет – Мездра (сградата на Община Мездра, ет. 4 ст. 400) –  в 30 дневен срок от публикуване на обявата за конкурса.
6.      Дата на обявяване: 04.09.2018 г.
7.      Списъците или другите съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще се обявяват: на информационните табла в сградата на Общинска администрация Мездра и официалният сайт на Общински съвет – Мездра – www.obs.mezdra.bg
https://www.livechatalternative.com/