____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Дo г-жа Венелина Петрова

Дo г-жа Венелина Петрова
 
 
Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК
 
Акт за установяване на задължения към Община Мездра
 
№ 548-1/10.09.2018 година

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 дневен срок, от публикуване на настоящето съобщение, в стая 305 на община Мездра от 8.00 -12.00 ч и от 13.00-17.00ч, при мл.експерт „МДТ” Д.Драганова за връчване на АУЗ № 548-1/10.09.2018 година.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Дата на публикуване на таблото на входа на общината и в интернет страницата на община Мездра mezdpa.bg  14.09.2018 година
 
Дата на сваляне: 02.10.2018 година

https://www.livechatalternative.com/