____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

               О Б Щ И Н А        Г Р А Д           М Е З Д Р А

 

 

                                О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

 

               Продажба  чрез  публичен търг с явно наддаване на   общински недвижими имоти-   земеделска земя  в  землището на  

с. Царевец .

            Търгът ще се проведе на  13. 09 .  2011 г. от 10 . 00 часа в Община Мездра , гр.Мездра ,ул. Хр.Ботев  № 27 , стая  № 202 .  Втора дата –  20   .09. 2011 г  в същия час и място .

          Изискващите се документи за участие в търга  и  депозита  се внасят в срок   до   деня предхождащ провеждането на търга , до 15.00 часа.           Тръжна документация  и допълнителна информация            за  търга се получава в стая № 104-А  на  общината , тел. / 0910 /  9- 21-16, вътр. 112. 

 

 

                          КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  :  ………………….

 

                                                                       /  Ив. Аспарухов  /

РС

https://www.livechatalternative.com/