обява

 

                    О Б Щ И Н А    – Г Р А Д    М Е З Д Р А

 

 

                                О  Б  Я  В  Я  В  А  :

 

 

 

 

            Провеждане на  търг с явно наддаване за предоставяне на сечища  за ползване на дървесина   по населени места и   видове както следва :

1.  Сечище в отдел 393 , подотдел „ С „ в землищета на с. Д.  Кремена   за 210 куб.м пространствени  ;

2.  Сечище в отдел 125 ,подотдел „А 2 „ в землището на с. Типченица за 626 пространствени куб.м дървесина .

3. Сечище в отдел 189,подотдел „ У” в землището на с. Кален  за 180 куб.м пространствени- върба .

           

            Търгът ще  се проведе на 07.09.2011 г. от 10.30 часа в стая № 202 на Община Мездра. Втора дата – 13.09.2011г. в същият час и място. Тръжната документация – 50 лева. Получава се в Община Мездра , ул. “ Хр.Ботев “ № 27, стая № 104-а , всеки работен ден от 8.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 17.00 часа в срок до деня , предхождащ търга.   За допълнителна информация : тел./0910/ 9-20-16 ,вътр. 112,156.

  

 

                                              КМЕТ  НА  ОБЩИНА  МЕЗДРА   :

 

        РС                                     ………………./ Ив. Аспарухов /