____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за изработен и приет ПУП-ПРЗ за Ветроенергиен парк

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Мездра, на основание чл.128, ал.2 и ал.12 от ЗУТ съобщава, че е изработен и приет с Решение от 10.08.2011 год. на Областен експертен съвет по устройство на територията Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за преотреждане на части от поземлени имоти от КВС на землищата на

с. Горна Бешовица и с. Цаконица за изграждане на 20 броя възобновяеми енергийни източници – ветрогенератори с възложител „ВАЕИ Енерджи” ЕООД, Сливен, находящи се в имоти с номера: №035002 – землище с.Цаконица, №040007– землище с.Цаконица, №040040– землище с.Цаконица, №041024– землище с.Цаконица, №039018– землище с.Цаконица, №138010– землище с.Цаконица, №038037– землище с.Цаконица, №042004– землище с.Цаконица, №043005– землище с.Цаконица, №002002 – землище с. Горна Бешовица, №049008 – землище с. buy levitra us Горна Бешовица, №052022 – землище с. Горна Бешовица, №003024 – землище с. Горна Бешовица, №003012 – землище с. Горна Бешовица, №006058 – землище с. Горна Бешовица, №050011 – землище с. Горна Бешовица, №005016 – землище с. Горна Бешовица, №167006 – землище с. Горна Бешовица, №045009 – землище с. Горна Бешовица, №050004 – землище с. Горна Бешовица за които с Решение №КЗЗ-10/28.06.2011 год. на комисията за земеделските земи са утвърдени площадки за проектиране.

Имотите, засегнати от сервитутите на витлата на ветрогенераторите са както следва:

1. В землището на с. Цаконица – №000066, 000620, 035001, 035002, 038013, 038014, 038015, 038016, 136001, 040006, 040007, 040008, 040039, 040040, 040041, 000032, 000654, 041024, 041025, 000628, 000651, 000654, 038025, 039016, 039017, 039018, 040031, 041001, 000026, 000625, 000633, 000802, 039022, 039023, 039024, 039025, 138007, 138010, 000033, 038036, 038037, 038038, 039001, 000072, 000665, 042003, 042004, 042005, 000029, 043004, 043005, 043006.

2. В землището на с. Горна Бешовица – №000099, 000148, 002002, 000134, 000334, 049007, 049008, 000122, 002007, 002008, 052007, 052008, 052022, 003024, 003028, 000116, 000162, 003011, 003012, 003013, 000129, 000339, 000384, 000519, 006057, 006058, 000131, 000329, 000516, 050011, 005010, 005011, 005016, 000168, 000169, 000299, 000300, 167003, 167006, 167007, 000135, 045008, 045009, 045010, 045016, 045017, 045018, 045019,050003, 050004, 050020, 050021.

Проектите се намират в общинска администрация Мездра, стая №106. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните могат да направят писмени възражения и предложения по проекта до общинската администрация Мездра.

https://www.livechatalternative.com/