____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обява

                                    О Б Щ И Н А -      Г Р А Д         М Е З Д Р А

 

О  Б  Я  В  Я  В  А

 

     Провеждане на публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на обект „Снек- бар” в гр. Мездра , ул.” Хр.Ботев  “ № 27 -  южна част на  сградата на Община Мездра за търговска дейност.

      Търгът ще се проведе на 20.09.2011г. от 10.30 часа в Община Мездра , ул. Хр.Ботев № 27 .  Втора  дата : 27.09. 2011г.

     Тръжна   документация  и  информация  за  процедурата   се  получават  в стая № 104- А на общината или на телефон : 9-21-16 , вътрешен 112 .  Необходимите документи за участие   се представят в срок до  работния ден , предхождащ търга , до 15.00 часа в стая № 104- А.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА :                                                                                                             / Ив. Аспарухов /

 

https://www.livechatalternative.com/