__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ПОКАНА за пресконференция относно проект по ОПРР


Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

 

ПОКАНА

Относно:  Участие в пресконференция по запознаване с Проект “Корекция на река Боденска
                       бара град  Мездра”, Бенефициент – Община Мездра

 

                   Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,

                   С настоящата покана бихме желали да Ви информираме за възможността да вземете участие в пресконференция по запознаване с Проект “Корекция на река Боденска бара град Мездра” с Бенефициент – Община Мездра. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

                 Пресконференцията ще се проведе на   20.09.2011 г. от 10.00 часа в конферентната зала на ІV етаж в сградата на Общинската администрация град Мездра. Участие в нея ще вземат Кмета на Община Мездра – г-н Аспарухов, екипа по проекта, представители на Управляващия орган.

Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и търсените резултати от проекта. Стойността на проекта е 1049708,26  лв. , срок за изпълнение – една година – до юни, 2012 г.

                 Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010 ”Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации  ”. 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Корекция на река Баденска бара – гр. Мездра”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”